Minister zdrowia zajmie się zwalczaniem dopingu w sporcie

Minister zdrowia zajmie się zwalczaniem dopingu w sporcie

Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie, powierza nadzór nad Polskim Laboratorium Antydopingowym na ręce ministra zdrowia. Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2022r.

Od 1 stycznia 2022 polskie laboratorium będzie podlegać resortowi zdrowia, a nie jak dotychczas sportu. Wynika to z konieczności dostosowania polskich norm prawnych regulujących funkcjonowanie Polskiego Laboratorium Antydopingowego (PLAD) do zmienionego we wrześniu 2020 roku przez Światową Agencję Antydopingową (WADA) Międzynarodowego Standardu dla Laboratoriów.

Dodatkowe uprawnienia

Przyjęta nowelizacja ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie zmienia także długość nadawanych uprawnień dla kontrolerów antydopingowych z trzech na dwa lata. Daje także możliwość ministrowi zdrowia na udzielenie dotacji na dofinansowanie działań mających na celu przeciwdziałanie dopingowi w sporcie.

Założenia przyjętej nowelizacji

Zaproponowane zmiany w ustawie uwzględniają wskazany w pkt 1 OSR problem dotyczący dokonania zmiany organu nadzorującego PLAD. W projekcie ustawy proponuje się przejęcie nadzoru nad PLAD przez ministra właściwego do spraw zdrowia. W związku z tym w art. 1 pkt 1 projektu przewiduje się dokonanie zmian w artykułach ustawy dotyczących różnych aspektów nadzoru nad PLAD, dokonywanych dotychczas przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. Zmiany te polegają na zastąpieniu ministra właściwego do spraw kultury fizycznej przez ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie:
1) art. 47a ust. 2 i ust. 3 ustawy -  sprawowania  nadzoru nad PLAD oraz nadawaniu statutu Laboratorium;
2) art. 47d ust. 2 pkt 3 i pkt 6 oraz ust. 4 ustawy - występowania przez Dyrektora Laboratorium do ministra nadzorującego z wnioskami w sprawie wysokości dotacji podmiotowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej Laboratorium (ust. 2 pkt 3), sporządzania i przedstawiania przez Dyrektora Laboratorium ministrowi nadzorującemu, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, sprawozdania z działalności Laboratorium w roku poprzednim (ust. 2 pkt 6), przekazywania przez Dyrektora Laboratorium ministrowi nadzorującemu informacji o przeprowadzonych w Laboratorium kontrolach. Po zakończeniu kontroli oraz po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego Dyrektor Laboratorium przekazuje ministrowi właściwemu nadzorującemu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, kopię tego wystąpienia oraz informację o działaniach podjętych w związku z jego realizacją (ust. 4);
3) art. 47g ust. 1, ust. 4 i ust. 5 ustawy - powoływania i odwoływania Dyrektora Laboratorium;
4) art. 47h ust. 1-4, ust. 8 i ust 10 ustawy -  naboru na stanowisko Dyrektora Laboratorium;
5) art. 47l ust. 1 i ust. 3 ustawy - powoływania i odwoływania Rady Laboratorium;
6) art. 47n ust. 2 pkt 2 i ust. 4 ustawy - zwoływania posiedzeń Rady Laboratorium;
7) art. 47s ust. 3 i ust. 4 ustawy - zatwierdzania planu finansowego Laboratorium;
8) art. 47t w ust. 4 ustawy –  podejmowania decyzji w sprawie podziału wyniku finansowego Laboratorium;
9) art. 47u ust. 2-4 ustawy -  wyboru firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania finansowego Laboratorium (ust. 2), przedstawienia przez Dyrektora Laboratorium ministrowi nadzorującemu rocznego sprawozdania finansowego Laboratorium (ust. 3), zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Laboratorium (ust. 4).
W art. 1 pkt 2 projektu ustawy przewiduje się zmianę art. 26 ust. 1 ustawy polegającą na skróceniu do 2 lat okresu na który nadaje się uprawnienia kontrolera antydopingowego.
Ponadto w przedmiotowym projekcie w art. 1 pkt 3 wprowadza się w art. 47 ustawy doprecyzowanie wskazujące jednoznacznie, że dotacji celowych, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1, Polskiej Agencji Antydopingowej może udzielać minister właściwy do spraw kultury fizycznej. Jednocześnie w art. 47 ustawy proponuje się zmianę w art. 47 ustawy (art. 1 pkt 3 projektu ustawy) umożliwiającą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia dofinansowanie działań mających na celu przeciwdziałanie dopingowi w sporcie co pozwoli na przekazywanie dotacji dla Laboratorium.
Proponuje się również zmianę przepisów art. 47j ustawy (art. 1 pkt 4 projektu ustawy)  i art. 47l ustawy (art. 1 pkt 5 projektu ustawy) w zakresie liczby członków i sposobu powoływania Rady PLAD w związku z tym, że minister właściwy do spraw zdrowia będzie organem powołującym i odwołującym członków Rady.
Oprócz tego zmiany dokonywane niniejszą ustawą wymagają wprowadzenia nowych przepisów monitorujących oraz reguł korygujących ze względu na podział na dwóch działowych ministrów zgodnie z przypisanymi zadaniami, tym samym proponuje się uchylenie art. 57 ustawy (art. 1 pkt 6 projektu ustawy) i dodanie art. 57a, stanowiącego o limitach wydatków z budżetu państwa, za który odpowiadać będzie minister właściwy do spraw zdrowia oraz art. 57b stanowiącego o limitach wydatków z budżetu państwa, za który odpowiadać będzie minister właściwy do spraw kultury fizycznej (art. 1 pkt 7 projektu ustawy).
W art. 2 projektu wprowadzono przepis umożliwiający wydanie przez Prezesa Rady Ministrów rozporządzenia  w zakresie przeniesienia wydatków budżetowych związanych z finansowaniem Laboratorium z części 25 – Kultura Fizyczna budżetu państwa do części – 46 Zdrowie. Wprowadzenie tego przepisu jest niezbędne w celu umożliwienia finansowania przez Ministra Zdrowia finansowania zadań z nadzorem nad PLAD od 1 stycznia 2022 r. w przypadku gdyby niniejszy projekt został przyjęty przez Radę Ministrów po ustaleniu przez Ministra Finansów limitów budżetowych na 2022 r.

źródło: BIP


Drukuj   E-mail