REGULAMIN KONKURSOWY - Konkurs „ EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU”

REGULAMIN KONKURSOWY - Konkurs „ EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU”

REGULAMIN KONKURSU „EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU”

DEFINICJE

Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom nadaje się znaczenie wskazane poniżej:

Fanpage oznacza profil publiczny marki „Polski Fitness.tv” prowadzony przez Organizatora w Serwisie Facebook® pod adresem https://www.facebook.com/polskifitness.tv

Konkurs oznacza konkurs pod nazwą „EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU” przeprowadzany przez Organizatora w okresie na warunkach wskazanych w treści Regulaminu.

Laureat Konkursu oznacza Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia Konkursowego, za które Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę.

Nagrody oznaczają 2 bilety wejścia na wystawę Body Worlds Vital we Wrocławiu, o których mowa w par. 5 Regulaminu.

Okres Trwania Konkursu oznacza okres wskazany w par. 3 Regulaminu, podczas którego publikowane jest Zadanie Konkursowe.

Organizator oznacza firmę Attis Magdalena Solarz Targowa 36/12 03-733 Warszawa NIP: 113-238-90-47 („Organizator”).

Regulamin oznacza niniejszy regulamin Konkursu wiążący dla Organizatora, Komisji Konkursowej, Uczestników Konkursu, określający zasady i warunki Konkursu.

Serwis Facebook® oznacza serwis internetowy pod adresem: www.facebook.com

Uczestnik oznacza użytkownika sieci Internet, który przystąpił do Konkursu i spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane w treści Regulaminu.

Zadanie Konkursowe oznacza post konkursowy umieszczony przez Organizatora w Okresie Trwania Konkursu na ścianie (wallu) Fanpage'a określający wymagania stawiane Uczestnikom przy tworzeniu Zgłoszeń Konkursowych oraz tematykę Zgłoszeń Konkursowych.

Zgłoszenie Konkursowe oznacza wykonanie Zadania Konkursowego przez Uczestnika i zamieszczenie go z wykorzystaniem konta zarejestrowanego użytkownika Serwisu Facebook® Uczestnika w komentarzu pod jednym z postów konkursowych na Fanpage’u stanowiących Zadanie Konkursowe zgodnie z wymogami określonymi w par.4. Regulaminu.

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU
2. Organizatorem Konkursu jest Attis Magdalena Solarz Targowa 36/12 03-733 Warszawa NIP: 113-238-90-47 („Organizator”).
Fundatorem nagród w Konkursie jest HIGH NOTE EVENTS
sp. z o.o. sp. Komandytowa, ul. Z. Wasiutyńskiego 3, 00-707 Warszawa
3. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem Fanpage’a w Serwisie Facebook® na ścianie (wallu) Fanpage’a pod adresem https://www.facebook.com/polskifitness.tv

4. Regulamin jest dostępny na stronie https://polskifitness.tv
5. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia – uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.
6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook®. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.
7. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 17 stycznia 2019 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2019, poz. 375) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie;
b) nie jest pracownikiem Organizatora Konkursu, a także Fundatorów Nagród c) posiada niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Facebook®;
d) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia zgodnie z § 1 pkt 7 Regulaminu;
e) opublikowała w Okresie Trwania Konkursu na Fanpage'u przynajmniej jedno Zgłoszenie Konkursowe swojego autorstwa za pośrednictwem ściany (walla) na Fanpage'u,
f) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody zgodnie z §4 Regulaminu
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

§ 3 PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez Uczestnika i zamieszczenie za pośrednictwem Fanpage'a w Okresie Trwania Konkursu Zgłoszenia Konkursowego w odpowiedzi na Zadanie Konkursowe zgodnie z instrukcją umieszczoną w poście konkursowym.
2. Konkurs trwa od momentu publikacji posta (zadania) konkursowego na fanpage “Polski Fitness.tv” w serwisie Facebook® („Post Konkursowy”) dnia 24.09.2021 do 30.09.2021 r. do godziny 23:59 („Termin Konkursu”). Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny (Uczestnik nie musi dokonywać jakichkolwiek płatności na rzecz Organizatora z tytułu uczestnictwa w Konkursie).
3. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.

§ 4 PRZEBIEG KONKURSU
1. W celu wzięcia udziału w Konkursie wystarczy dokonać w Okresie Trwania Konkursu co najmniej jednego Zgłoszenia Konkursowego.
2. Zadanie konkursowe wymaga od Uczestnika umieszczenia w komentarzu pod Postem Konkursowym zdjęcia z treningu oraz oznaczenie swojego partnera treningowego. 3. Zgłoszenie Konkursowe może mieć wyłącznie formę określoną w treści Zadania Konkursowego umieszczonego w komentarzu pod Zadaniem Konkursowym (postem konkursowym).
4. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą naruszać praw, w tym w szczególności praw autorskich, oraz dóbr osobistych osób trzecich.
5. Zgłoszenia Konkursowe powinny stanowić oryginalną, autorską pracę przez Uczestnika Zadania Konkursowego, w przypadkach w których wymaga tego treść Zadania Konkursowego. Zgłoszenia Konkursowe muszą stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej Uczestników i nie mogą stanowić cudzych utworów, ich kopii ani opracowania.
6. Zamieszczając Zgłoszenie Konkursowe za pośrednictwem Fanpage'a Uczestnik zapewnia, że jest autorem zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego i przysługują mu niczym nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego.
7. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w par. 4 pkt 3. – 6. Regulaminu będą ukrywane bądź usuwane przez Organizatora i nie będą uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrody.
8. Nagrody w Konkursie nie podlegają kumulacji, co oznacza, iż jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę bez względu na liczbę dokonanych Zgłoszeń Konkursowych.
9. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni Laureata Konkursu – autora Zgłoszenia Konkursowego, które uzyska najwięcej polubień od innych użytkowników Serwisu Facebook.
11. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Laureatów Konkursu zapewnia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 2 osób.
12. Publikacji, o której mowa w par. 4 punkcie 12. będą podlegały nazwy użytkowników Serwisu Facebook® danego Laureata Konkursu.
13. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają żadnym odwołaniom czy dalszym zaskarżeniom, przy czym nie ogranicza to w żaden sposób praw przysługującym uczestnikom Konkursu na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
14. Nazwiska i imiona Zwycięzcy (zgodnie z danymi udostępnionymi przez Uczestników serwisu Facebook®), zostaną opublikowane na fanpage w serwisie Facebook® w komentarzu pod Postem Konkursowym lub w wiadomości prywatnej w terminie do 3 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.

§ 5 NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są
- 2 bilety wstępu na wystawę Body Worlds Vital we Wrocławiu .
2. W celu otrzymania nagrody, Zwycięzca zobowiązany jest w terminie 3 dni od umieszczenia przez Organizatora informacji o wygranej (będzie ona zamieszczona pod postem konkursowym) przesłać Organizatorowi w wiadomości prywatnej na fanpage „polski Fitness.tv” swoje dane (tj. imię, nazwisko, numer kontaktowy, adres mailowy oraz opcjonalnie adres do doręczeń wraz z kodem pocztowym). Po wysłaniu przez Zwycięzcę swoich danych w wiadomości prywatnej, Zwycięzca otrzyma informację potwierdzającą, że dane zostały przyjęte i przekazane Organizatorowi. W przypadku braku przesłania przez Zwycięzcę tych danych we wskazanym powyżej terminie, Zwycięzca traci prawo do Nagrody, a Organizator nagrodzi kolejną osobę, która spełnia warunki zawarte w Regulaminie.
3. Niepodanie przez Zwycięzców poprawnych danych osobowych i adresowych lub podanie nieprawdziwych lub niepoprawnych danych osobowych i adresowych, może spowodować niemożliwość wręczenia Nagrody. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody rzeczowej na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny, jak również nie przysługuje mu prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie Nagrody. Organizator oświadcza, iż wartość Nagrody nie przekracza kwoty 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).
4. Nagroda stanowi nieodpłatne świadczenie przyznawane Zwycięzcy w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1426). Każdorazowo wartość Nagrody nie przekracza kwoty 1000,00 zł. Nagroda korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1426).
5. Z chwilą wydania Nagrody własność autorskich praw majątkowych do nagrodzonego dzieła przechodzi na rzecz Organizatora, jak również zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie dzieła na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231) o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 6 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
3. Podanie przez Uczestnika wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.) wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

§ 7 PRAWA AUTORSKIE
1. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora ze Zgłoszenia Konkursowego w celach związanych z Konkursem, na czas trwania Konkursu oraz na trzy miesiące po jego zakończeniu, na następujących polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym za pośrednictwem Fanpage'a.
2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą wydania nagrody Laureatowi Konkursu, Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego Laureata Konkursu oraz prawa do rozpowszechniania jego opracowań, we wszystkich krajach świata bez ograniczeń czasowych, na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, w tym utrwalanie na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD-ROM-y, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne), zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym zwielokrotnianie techniką drukarską, wprowadzanie egzemplarzy do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, rozpowszechnianie w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych, publiczne wykonywanie lub odtwarzanie, nadawanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadawanie za pośrednictwem satelity, publiczne wyświetlanie, tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, modyfikowanie, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz jego pojedynczych fragmentów, najem, dzierżawa, umieszczanie na towarach lub ich opakowaniu oraz wprowadzanie do obrotu tak oznaczonych towarów lub opakowań, używania we wszystkich formach reklamy, zarejestrowanie jako znaku towarowego w kraju i za granicą, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej), korzystanie w zakresie promocji i reklamy.
3. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego, o którym mowa w par. 7 pkt 1, Laureatowi Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie. Otrzymana w Konkursie Nagroda wyczerpuje w całości roszczenia finansowe Laureata Konkursu z powyższego tytułu.
4. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania nagrodzonych Zgłoszeń Konkursowych.

§8. REKLAMACJE
Wszelkie reklamacje związane z Konkursem Uczestnicy winni zgłaszać w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną przesyłając wiadomość na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W tytule wiadomości należy wpisać „KONKURS–FACEBOOK”. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail Uczestnika oraz wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Uczestnicy zgłaszający reklamację zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji poprzez wiadomość e-mail, wysłaną na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://polskifitness.tv/

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, administrowany przez Facebook® ani bezpośrednio związany z serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Facebook® jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2019, poz. 375).